ALGEMENE VOORWAARDEN SPRING UIT JE VORM

ALGEMENE VOORWAARDEN SPRING UIT JE VORM

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – de “Spring uit je vorm” actie, verder te noemen de “actie”, welke mede mogelijk is gemaakt door Koek-It gevestigd te Helmond, verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt en/of iedere (rechts)persoon die meedoet aan de eerder vermelde actie van de gebruiker.
  1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk
  en schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. De actie
  2.1. De actie vind  van 15-01-2019 tot en met 24-3-2019, ook wel te noemen de “actieperiode”.
  2.2. Tijdens de actieperiode krijgt de klant bij aankoop van ten minste €10,- exclusief verzendkosten bij de gebruiker een willekeurige koekvorm uitsteker.
  2.3. Om deel te nemen aan de actie dient de klant een foto te plaatsen welke hij of zij vindt passen in het thema zoals beschreven in de actie.
  2.4. Foto’s dienen geplaatst te worden op een openbaar profiel op social media, zijndeFacebook en/of Instagram. Bij een plaatsing van de foto op Instagram dient de hashtag #springuitjevorm gebruikt en het account @koekit getagged te worden om kans te maken op een prijs. Bij een plaatsing van de foto op Facebook dient de foto openbaar gedeeld te worden op de pagina van Koek-It zelf.

 3. De prijzen
  3.1. De hierna vernoemde prijzen worden geleverd zoals hieronder beschreven. De gebruiker behoudt zich het recht om prijzen aan te passen indien de situatie hierom vraagt.
  3.2. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door de gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. 
  3.3. De prijzen welke zijn te winnen middels deze actie zijn:
  3.3.1. 1 maal ‘Koek-It cadeaubon’ met een waarde van €15,- (vijftien euro) en 2 vrijkaarten voor de “MjamTaart Cake & Bake Experience” met een waardevan €12,50 per stuk (twaalf euro vijftig).
  3.3.2. 1 maal ‘Koek-It cadeaubon’ met een waarde van €15,- (vijftien euro) en 2 vrijkaarten voor de “MjamTaart Cake & Bake Experience” met een waarde van €12,50 per stuk (twaalf euro vijftig).
  3.4. De uitslag van de actie zal zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 5 werkdagen na het aflopen van de actieperiode worden gecommuniceerd op de officiële Facebooken Instagramkanalen van de gebruiker.
  3.5. Na bekendmaking van de uitslag heeft winnende klant maximaal 24 uur de tijd om een reactie te sturen met diens adresgegevens naar de gebruiker. Mocht er binnen de opgegeven tijd geen reactie zijn gekomen, zal de prijs danwel komen te vervallen danwel de gebruiker zal een nieuwe klant als winnaar aanwijzen

 4. Overmacht
  4.1. Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
  4.2. Onder het begrip „overmacht‟ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorzieneomstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
  4.3. Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.